При избора на ипотечен кредит следва да бъдат съобразени някои съществени характеристики. Някои от на-важните са:

Период с фиксиран лихвен процент

За периода с фиксиран лихвен процент, лихвеният процент по кредита и месечната погасителна вноска остават непроменени съгласно договора. През остатъчния срок от кредита, лихвеният процент е променлив, определян от индивидуална методология за всяка банка. При среден период за изплащане на ипотечен кредит от 25 години е важно да съобразите избора на лихвен процент с цялостното ГПР за периода, както и с очакванията за пазара и това дали лихвените проценти ще се движат в посока надолу или нагоре.

В повечето случаи срокът на по-ниския лихвен процент е кратък и той важи само за първите 1 до 3 години от кредита. Необходимо е да съобразите и нарастването размера на месечната вноска след изтичането на този период.

Променлив лихвен процент за срока на кредита

Лихвеният процент по кредита е променлив, определян от индивидуална методология за всяка банка и/ или свързан с пазарен индекс /напр. Sofibor, Euribor/. При промяна в стойностите наопределящите компоненти, лихвата и размерът на месечната вноска могат да се променят. За да се чувствате по-сигурни в избора можете да се запознаете с движението на пазарния индекс или прилаганата от Банката методология през последните години, както и с очакванията за пазара.

Такси, свързани с отпускането на кредита:

Първоначалните разходи свързани с ипотечния кредит са такса за кандидатстване / разглеждане на документи за кредит и такса за оценка на обезпечението по кредита. При някои кредити е възможно тези такси да бъдат премахнати, но обикновено това е за сметка на по-висок лихвен процент. Най-добрият начин за запознаване с всички разходи и сравнение на оферти е формуляра за предоставяне на преддоговорна информация, който ще получите  от всяка банка.

 

Най-често срещани стандартни такси:

  • такса за кандидатстване / разглеждане на документи за кредит
  • такса за оценка на имота, предложен за обезпечение по кредита
  • такса за изготвяне на правно становище
  • такса кредитна оценка
  • такса за ангажимент

Застрахователни покрития:

Вашият ипотечен кредит е средство за постигане на удобство и комфорт, но и дългосрочен ангажимент, с който трябва да бъдете финансово отговорни. По всички ипотечни кредити в Банката е необходимо сключването на застраховка на ипотекирания недвижим имот в полза на Банката, съгласно нейните изисквания за застрахователно покритие (покрити рискове). Банката Ви предлага имуществена застраховка и застраховка Живот на преференциални цени. Имуществената застраховка предоставя застрахователна защита за обезпечението по кредита при частични и тотални щети с включени всички стандартни покрития като земетресение, наводнение, пожар и т.н., а застраховката Живот предоставя реална защита в случай на непредвидими събития като загуба на живот, пълна и трайна нетрудоспособност и т.н. Така можете да гарантирате сигурност за Вашия дом и Вашето семейство.

 

Подготвил: Тихомир Иванов, 

Експерт Кредитиране, Удома.БГ