Общи условия за ползване на сайта udoma.bg

І. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на тези общи условия:

1. “Платформа” е интернет сайтът UDOMA.BG за търсене и предлагане на недвижими имоти, домейнът UDOMA.BG, марката, символите, текста, съдържанието и организацията на работа на сайта чрез представяне, получаване, обработване и връщане на информация по електронен път.

2. “Ползватели” са лица – физически и юридически, които използват услугите и функциите на публично достъпната част от платформата.

3. Фондацията - Фондация "Свободен достъп до пазара на недвижими имоти в България" с ЕИК: 177221914, седалище и адрес на управление: гр. София, п.код 1000, ул. „Рачо Димчев” 1, вх. А, ет. 1, ап. 1, представлявана от председателя на УС Владислав Стефанов Стоицов, чиято собственост е платформата. За контакт  с Фондацията: е-мейл: [email protected]

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg


(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

II. ОБЯВИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

1. Обяви в платформата могат да публикуват клиенти – лица, които извършват дейност в областта на инвестиционното строителство и предлагане на недвижими имоти – строителни компании, инвеститори, архитектурни фирми и др. (наричани по-нататък "Клиенти").

2. Клиентите следва да съобразяват всяка своя обява, която да съдържа информация само за един имот.

3. Задължително е правилното и точно попълване на всички полета и необходимо описание във формата за записване на обява, в противен случай администраторите на сайта си запазват правото за редактиране, променяне на позицията и изтриване на обяви с грешно или неправилно попълнено съдържание. Публикуваната информация трябва се отнася конкретно за обявения имот.

4. Обявите, публикувани в нарушение на тези Общи условия, независимо дали са публикувани безплатно или срещу заплащане, се спират временно от публичен достъп.

5. ФОНДАЦИЯТА има право да забрани публикуването на обяви от определени профили, телефони, IP- адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви в платформата udoma.bg.

6. ФОНДАЦИЯТА не носи отговорност за истинност и актуалност на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама, параметрите на недвижимите имоти, всички документи, включително фотографиите или видео материалите на съответните имоти (дали са с висока резолюция и качество) се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща или невярна информация.

7. Публикуващият, въвел информация, носи отговорност и за придобиване на всички разрешения, регистрации и/или лицензи за осъществяване на дейността си във връзка с покупко-продажба на недвижими имоти, осъществявана чрез платформата, включително за спазване на приложимото законодателство в сферата на защита на авторското право, защита на конкуренцията, защита на потребителите и защита на личните данни. Всички претенции във връзка с имотите и посредническата дейност следва да бъдат предявени към лицето, което е публикувало обявата или е въвело информацията.

8. Клиентите могат да публикуват обяви за недвижими имоти в udoma.bg само след регистрация на профил в платформата като последващо влизане в съответния профил се осъществява с въвеждане на имейл и парола. 

9. Клиентите имат право да публикуват свои обяви, използвайки безплатен „Базов пакет“, предоставен от ФОНДАЦИЯТА чрез сключване на договор за предоставяне на услуга от ФОНДАЦИЯТА. За използване на някоя от платените услуги на платформата следва да се запознаят с допълнителните условия и цени на предоствяните услуги и да сключат допълнително споразумение за активирането им.

10. Udoma.bg може да налага ограничения относно безплатните обяви. Тези ограничения могат да са свързани с: отложено публикуване на обявата или част от нея, срок на присъствие в сайта и др.

11. Всяка публикувана обява може да бъде докладвана за нередност от регистриран ползвател на услугите на udoma.bg. След проверка, udoma.bg има право да включи докладваната обява в списък на обявите, които по избор на търсещия се изключват от резултатите на търсенето.

12. При изпращане на имейли чрез платформата, съдържанието не трябва да съдържа обидни и/или дискриминационни квалификации като ФОНДАЦИЯТА няма да толерира подобни прояви. Профилите на ползвателите пренебрегващи тези правила, може да бъдат блокирани, без право на повторно активиране.

 

III. КЛИЕНТИ

1. Клиентите могат да публикуват обяви в udoma.bg само след регистрация и единствено чрез техния профил, използвайки безплатен или платен пакет услуги.

2. Публикуването на обяви от клиенти в платформата udoma.bg е безвъзмездно при използване на „Базов пакет“. Заплаща се използването на платените услуги на платформата при допълнително предоставени условия за клиенти. 

3. Сайтът udoma.bg има право да деактивира регистрацията на клиент с неплатени задължения или извършващи системни нарушения на правилата за публикуване на обяви.

4. Сайтът udoma.bg има право да откаже повторно активиране на клиентски профил, от който са извършвани системни нарушения на правилата.

5. Клиентите получават безплатно:

5.1. Препращане към собствен уебсайт на съответния проект на сграда или недвижим имот. Всеки клиент сам е отговорен за съдържанието на съответния сайт, за всички данни в него, изисквани съобразно действащото в Република България законодателство, включително, но не изчерпателно: Закона за електронните съобщения, Закона за защита на потребителите, Закона за защита на конкуренцията.

6. Клиентите могат да поддържат неограничен брой обяви на сайта, доколкото това не е свързано с опит за умишлено запълване на капацитета на обслужващите сървъри на сайта (flooding).

7. Клиентите се задължават да публикуват само реални и актуални обяви. В случай, че обявеният имот е продаден (отдаден под наем, капариран), агенцията е длъжна да премахне офертата за имота от сайта в рамките на работния ден.

8. Профили на клиентите се изтриват по тяхно желание след уреждане на финансовите взаимоотношения с ФОНДАЦИЯТА, с цел запазване на данните за използване в потенциален търговски спор.

 

IV. ДРУГИ ПОЛЗВАТЕЛИ

1. Освен клиентите платформата се използва от ползватели – физически лица, заинтересовани от предлаганите в udoma.bg обяви за покупко-продажба на недвижими имоти.

2. Платформата предоставя свободен достъп на ползвателите до обяви на клиенти на udoma.bg като свързва страните и улеснява контакта между тях.

3. Ползвателите се съгласяват да спазват правилата на udoma.bg и да не злоупотребяват с предоставяните от платформата услуги.

 

V. ЛИЧНИ ДАННИ 

1. ФОНДАЦИЯТА събира и обработва лични данни съгласно  Политика за начина на ползване и защита на личните данни на ФОНДАЦИЯТА, представляваща отделен документ.

 

VI. ВЪПРОСИ И СПОРОВЕ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ. НАЧИНИ НА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ

1. Всички въпроси и спорове, възникнали по повод и във връзка с използване на платформата, включително неуредените с настоящите Общи условия въпроси, ще бъдат разрешавани доброволно или съобразно действащото българско законодателство на Република България и пред компетентния съд.

 

VII. ПРИЕМАНЕ, ОТМЯНА, ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ                                                                  

 1. Всяко лице, което е заредило на браузъра си udoma.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и декларира, че ги приема в случай, че желае да се възползва от услугите на сайта. Ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на udoma.bg, не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

2. Настоящите общи условия важат във вида, в който са публикувани на платформата. 

3. ФОНДАЦИЯТА има право да изменя Общите условия по всяко време по своя преценка с цел оптимизиране на предоставените услуги, повишаване на качеството им или въвеждането на нови услуги, както и в съответствие с промените в българското законодателство. ФОНДАЦИЯТА си запазва правото да прекрати използването на платформата от ползвател при неправомерен достъп, некоректни действия от негова страна или нарушаване на законите на страната. Така извършените промени се отразяват своевременно на официалната Интернет страница на платформата www.udoma.bg  и влизат в сила от деня на качването им в сайта. Ползвателите на платформата са длъжни да се информират за актуализациите в Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

4. Отмяна на общите условия или на отделни техни части е възможна единствено с писмено споразумение между ФОНДАЦИЯТА и ползвател и то само ако специалните уговорки не противоречат на закона.

5. При използване на тази интернет платформа, ползвателят автоматично и съзнателно декларира, че се съгласява с тези условия.

6. ФОНДАЦИЯТА не носи никаква отговорност за вреди, възникнали от посещението и разглеждането на сайтa или в отношенията между ползвателите по повод последваща покупко-продажба на недвижим имот.

7. Всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от Вас чрез този сайт или във връзка с използването на този сайт, остават собственост на  ФОНДАЦИЯТА и в този смисъл  ФОНДАЦИЯТА не е ограничен в използването им и не е длъжен да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.

8. Вие сте съгласен, че ние можем да ви изпращаме електронни писма с цел да ви информираме за промени, допълнения или съдържание в сайта udoma.bg, след като доброволно се регистрирате в него.

Настоящите общи условия влизат в сила от 10.11.2020г