Комплекс Нове Хоумс Позиция на "НОВЕ ХОУМС" АД относно спирането на строежа на комплекса

Комплекс Нове Хоумс, Публикуавана на: 17 юли 2020г.

Уважаеми клиенти и заинтересовани лица,

както обявихме по-рано "НОВЕ ХОУМС" АД публикува съставен Констативен акт и позиция във връзка с публикувана информация в сайта на Прокуратура на Република България, ДНСК и електронните медии относно действия по провеждане на процедури по спиране и забрана ползването на част от строежа.

ПОЗИЦИЯ НА "НОВЕ ХОУМС" АД

Във връзка с проверка на ДНСК на жилищен комплекс „Нове Хоумс“ и обявената в медиите информация относно „спиране” на строежа на жилищен комплекс „Нове Хоумс“, изразяваме следната позиция:

Строителството на комплекса се извършва при стриктно спазване на одобрените проекти и въз основа на валидно, влязло в сила разрешение за строеж. При проверката на ДНСК не са установени отклонения от тези проекти и строителното разрешение.

Заключенията от проверката на ДНСК са тенденциозни и манипулативни и вероятно ще подведат, както възложителите на проверката им - Специализираната прокуратура и Върховната административна прокуратура, така и настоящите и потенциалните клиенти на „Нове Хоумс“ АД. Те ще причинят вреди и ще накърнят утвърденото добро име на компанията.

Според издаден Констативен акт от ДНСК на 13.07.2020г. и връчен на 14.07.2020г., при строителството не са изпълнени специалните изискванията на Приложение № 2 към чл. 81 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, тъй като междинните връзки между сградите от комплекса не са изпълнени като едноетажни застройки. Това е некоректно заключение, което представлява ревизия на подробния устройствен план(ПУП).

Контролът върху подробните устройствени планове и тяхната ревизия е от изключителната компетентност на съда, съгласно изричните разпоредби на чл. 215 във вр. с чл. 214 от ЗУТ. ДНСК и нейните органи не разполагат с правомощия да ревизират действащия ПУП при проверка по изпълнението на строежа.

Наредба № 7 определя общи изисквания при устройственото планиране, а не при изпълнение на строителството. Съответствието на проектите за комплекса с тези изисквания и с ПУП е потвърдено от ДНСК при проверка на строителното разрешение за комплекса, извършена в края на 2018 г. и началото на 2019 г.

Утвърдената съдебна практика категорично приема, че строеж, който се изпълнява в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и влязлото в сила разрешение за строеж, е винаги законен. Съответствието на строежа с ПУП се смята окончателно установено с влизане в сила на разрешението за строеж, заедно с одобрените инвестиционни проекти, негова неразделна част.

 Пред медиите, ДНСК обяви, че предстои спиране на строителството на комплекса преди „Нове хоумс“ АД да упражни законното си право да възрази в 7-дневен срок срещу издадения Констативен акт.

Обръщаме внимание, че с огласяването на факти от незавършила проверка, се накърняват интересите, както на инвеститора „Нове Хоумс“ АД, така и на многобройните домакинства и бъдещи жители на комплекса. Надяваме се, че фактите и доказателствата, които ще посочим в нашето възражение, ще бъдат разгледани добросъвестно от ДНСК, така че да се осигури издаването на законосъобразен акт.

Прилагаме копие на Констативен акт, издаден от ДНСК на 13.07.2020г.

„Нове Хоумс“ АД